Postani korisnik

Tko ostvaruje pravo na JANSER karticu?

Trgovačka društva (društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno trgovačko društvo, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno trgovačko društvo) i javne ustanove (škole, bolnice, vrtići, organi državne uprave i sl.)

Fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti (obrtnici, poslovi kućne radinosti, javni bilježnici, odvjetnici, sudski tumači i sl.)

Slobodna zanimanja i samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, novinari, poljoprivrednici,kućne radinosti i sl.)

Ostali organizacijski oblici (udruženja građana,klubovi, zaklade, sindikati, veleposlanstva i konzulati, nevladine organizacije itd.).


Koja dokumentacija je potrebna?

Trgovačka društva i javne ustanove

Izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (ne stariji od jednog mjeseca), OIB.

Ako ovlaštena osoba ne može prisustvovati izdavanju kartice, može drugoj osobi osigurati punomoć (nije potrebna ovjera javnog bilježnika) za potpisivanje potvrde u izdavanje kartice

Fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti

Obrtnicu ili rješenje o registraciji obrta (ne stariju od godinu dana) ili

Izvadak iz središnjega obrtnog registra (ne stariji od jednog mjeseca), OIB.

Slobodna zanimanja i samostalne djelatnosti

Potvrdu odgovarajuće udruge ili komore (ne stariju od godinu dana), odnosno drugoga nadležnog tijela koje vodi evidenciju o registraciji subjekta ili poreznu prijavu odnosno porezno rješenje za proteklu godinu i OIB.

Ostali organizacijski oblici

Dokaz o registraciji, odnosno upisu u evidenciju nadležnoga ministarstva ili drugoga nadležnog organa (ne stariji od godine dana) te

Izvadak iz registra udruga (ne stariji jednog mjeseca), OIB.

Za dokumente starije od gore navedenoga perioda, uz originalne dokumente mogu se priložiti i odgovarajuće baze podataka na Internet stranicama ovih registara: sudski registar (trgovačka društva), obrtni registar, registar udruga.